Kateqoriya Arxivləri: Fəlsəfə

Fəzlullah Nəiminin Farsca-Türkcə “Məhəbbətnamə” əsərinin əlyazma nüsxəsi

Fəzlullah Nəimini Məhəbbətnamə

Fəlsəfə, Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın

OBYEKTİV İQTİSADİ QANUNLARLA İQTİSADİ-İCTİMAİ FORMASİYALARIN QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ VƏ TURAN DÖVLƏTİNİN ANAYASASININ ƏSAS MÜDDƏALARI

Şapur Qasimi   Məmmədxan Əzizxanlı OBYEKTİV İQTİSADİ QANUNLARLA İQTİSADİ-İCTİMAİ FORMASİYALARIN QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ VƏ TURAN DÖVLƏTİNİN ANAYASASINN ƏSAS MÜDDƏALARI

Fəlsəfə, Siyasət Kateqoriya: | Bir şərh yazın

ZƏRDÜŞTİLİK, TENQRİÇİLİK (TANRIÇILIQ) VƏ ŞAMANİZM

   Bəxtiyar Tuncay Bu gün ölkəmizdə bir çoxlarında belə bir yanlış təsəvvür var ki, guya ulu babalarımız atəşpərəst olmuşlar. Zərdüştü azərbaycanlı sayanlar və hətta onun dininin guya qədim türk dini olduğunu iddia edənlər də var. Halbuki, atanın öz doğma qızı, … Oxumağa davam et

Din, Fəlsəfə, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Yazımızın başlanğcı; Gəmiqayadakı türk damğaları və onların anlamı

Yeŋi Ögə Türklərin daha əski çağ düşüncə və yaşam tərzini anladan əsas qaynaqlardan biri türk yurdlarında rast gəldiyimiz piktoqrafik qaya rəsimləridir. Bu rəsimlər böyük bir coğrafi alanı əhatə edir və bu nəticəyə gəlmək olar ki yer kürəsində ilkin sivilizasiyanın başında … Oxumağa davam et

Dilçilik, Fəlsəfə, Mifologiya, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

NƏSİLLƏRƏ ÖRNƏK HƏYAT YOLU

Elman Cəfərli  Təbriz Ağayev NƏSİLLƏRƏ ÖRNƏK HƏYAT YOLU

Fəlsəfə, Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın

İBRƏTAMIZ HEKAYƏLƏR

  1   İNSANIN DƏYƏRİNİN ONUN XEYİRXAH ƏMƏLLƏRİ İLƏ ÖLÇÜLMƏSİ BARƏDƏ   Bismillahirrəhmanirrəhim!   Günlərin birində kasıb bir kəndli Həzrət Əlinin evinə gəlir, evin bir küncündə əyləşib gözlərini məzlum-məzlum yerə dikir. Xəlifə baxıb görür ki, pal-paltarı yamaq içində olan, cındır … Oxumağa davam et

Din, Fəlsəfə, Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın

TÜRK PASSİONARLIĞI: BÖYÜK QƏLƏBƏLƏRƏ DOĞRU

Bəxtiyar Tuncay QLOBAL TƏBİİ PROSESLƏRLƏ SİYASİ, İCTİMAİ VƏ İQTİSADİ PROSESLƏR ARASINDA SIX ƏLAQƏ VAR Dünya tarixini öyrənən alimlər qlobal ictimai – siyasi proseslərlə iqtisadi proseslər arasında həmişə sıx əlaqənin olduğunu söyləyirlər. Onların fikrincə, hər bir iqtsadi dəyişiklikdən sonra mütləq siyasi … Oxumağa davam et

Dilçilik, Fəlsəfə, Siyasət, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

ALTAY TÜRKLƏRİNİN MİFİK TƏSƏVVÜRLƏRİNƏ GÖRƏ YUXARI, ORTA VƏ AŞAĞI DÜNYALARIN SAKİNLƏRİ

Bəxtiyar Tuncay Altay türklərinin də mifik təsəvvürlərinə görə göyün müxtəlif qatlarında çox sayda tanrıça və ruh yaşamaqdadır. S. A. Tokarev tərəfindən toplanmış materiallardan göründüyü kimi, təktanrıçılığın ortaya çıxışından öncə altaylıların ən çox sitayiş etdikləri mifik varlıq Ülgen (Bay Ülgen, sonrakı … Oxumağa davam et

Dilçilik, Fəlsəfə, Mifologiya, Tarix, Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın

ИЗ ИСТОРИИ ПИСЬМА АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ТЮРКОВ

Мансур Рахбари (Южный Азербайджан, Иран) Территория Азербайджана, в том числе и Западного Азербайджана (с 1918 г. Республика Армения) богата наскальными изображениями, большая часть которых являются одним из древнейших форм письма – пиктографией. Ученые единогласны в том, что в истоках  первобытного … Oxumağa davam et

Dilçilik, Fəlsəfə, Mifologiya, Tarix, Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın

SAXA – YAKUTLARA GÖRƏ, ORTA VƏ AŞAĞI DÜNYALAR VƏ ONLARIN SAKİNLƏRİ

Bəxtiyar Tuncay   Sibir və Altay türklərinшт mifik təsəvvürlərinə görə orta dünya, yəni yer sadəcə insanları və heyvanların yaşadıqlar, bitkilərin mövcud olduğu bir məkan deyil. Burada da yixarı dünyada, yəni göylərdə olduğu kimi çox sayda ruhlar – çaylarn, göllərin, dağların … Oxumağa davam et

Dilçilik, Etnoqrafiya, Fəlsəfə, Mifologiya, Tarix, Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın