Aylıq arxivlər: Mart 2012

ETNOQONİK MİFLƏR

                                                                                … Oxumağa davam et

Mifologiya Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Письменное наследие Кавказских албан ТОМ 1

Письменное наследие кавказских албан

Mifologiya Kateqoriya: | Bir şərh yazın

AZƏRBAYCAN İMPERATORLUĞU (Əlyazması hüququnda)

Image

Oxumağa davam et

Bağlantı | tarixində dərc edildi by | Bir şərh yazın

TÜRK MİFOLOGİYASINDA ÜÇQATLI DÜNYA VƏ ONUN MİFİK SAKİNLƏRİ

                                                                                … Oxumağa davam et

Mifologiya Kateqoriya: | Bir şərh yazın

ATROPATENA (AZƏRBAYCAN) DÖVLƏTİ

Bəxtiyar Tuncay (“Azərbaycan İmperatorluğu” kitabından bir parça) Fars – Əhəməni imperatorluğu e.ə 331 – ci ilə qədər davam etdi və həmin il böyük İskəndər bu dövlətə son qoydu. Dövlətin bütün ərazisi makedoniyalıların əlinə keçdi. Strabonun yazdığına görə, yaranmış situasiyadan yararlanan … Oxumağa davam et

Dilçilik, Etnoqrafiya, Tarix, Türkçülük, Ədəbiyyat Kateqoriya: | ilə etiketləndi | Bir şərh yazın

ALTAY TÜRKLƏRİNİN MİFİK TƏSƏVVÜRLƏRİNƏ GÖRƏ YUXARI, ORTA VƏ AŞAĞI DÜNYALARIN SAKİNLƏRİ

Bəxtiyar Tuncay Altay türklərinin də mifik təsəvvürlərinə görə göyün müxtəlif qatlarında çox sayda tanrıça və ruh yaşamaqdadır. S. A. Tokarev tərəfindən toplanmış materiallardan göründüyü kimi, təktanrıçılığın ortaya çıxışından öncə altaylıların ən çox sitayiş etdikləri mifik varlıq Ülgen (Bay Ülgen, sonrakı … Oxumağa davam et

Dilçilik, Fəlsəfə, Mifologiya, Tarix, Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın

ИЗ ИСТОРИИ ПИСЬМА АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ТЮРКОВ

Мансур Рахбари (Южный Азербайджан, Иран) Территория Азербайджана, в том числе и Западного Азербайджана (с 1918 г. Республика Армения) богата наскальными изображениями, большая часть которых являются одним из древнейших форм письма – пиктографией. Ученые единогласны в том, что в истоках  первобытного … Oxumağa davam et

Dilçilik, Fəlsəfə, Mifologiya, Tarix, Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın

SAXA – YAKUTLARA GÖRƏ, ORTA VƏ AŞAĞI DÜNYALAR VƏ ONLARIN SAKİNLƏRİ

Bəxtiyar Tuncay   Sibir və Altay türklərinшт mifik təsəvvürlərinə görə orta dünya, yəni yer sadəcə insanları və heyvanların yaşadıqlar, bitkilərin mövcud olduğu bir məkan deyil. Burada da yixarı dünyada, yəni göylərdə olduğu kimi çox sayda ruhlar – çaylarn, göllərin, dağların … Oxumağa davam et

Dilçilik, Etnoqrafiya, Fəlsəfə, Mifologiya, Tarix, Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın

SAXA – YAKUTLARIN TƏSVVÜRLƏRİNƏ GÖRƏ, YUXARI DÜNYA VƏ ONUN MİFİK SAKİNLƏRİ

Bəxtiyar Tuncay Əski türk-Altay mifik təvəkkürünə əsasən kainat 99 fərqli dünyadan ibarətdir ki, “Qara Təngərə” adlandırılan və idarəçiliyi May-Tərəyə (Umay anaya) verilmiş olan bizim dünya onların ən kiçiyidir. Özünün ayrıca cəhənnəmi də var. Bu cəhənnəmi Kerey xan adlı birisi idarə … Oxumağa davam et

Dilçilik, Etnoqrafiya, Fəlsəfə, Mifologiya, Tarix, Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın

TÜRK MİFİK SİSTEMİNDƏ YUMUŞÇİLƏR (MƏLƏKLƏR) VƏ ONLARIN FUNKSİYALARI

Bəxtiyar Tuncay Radlovun topladığı və kitabda birinci sırada təqdim etdiyimiz yaradılış dastanı digər variantlardan təkcə özünün həcminin böyüklüyü ilə deyil, eyni zamanda dolğunluğu və zənginliyi ilə fərqlənir. Bu variant təktanrıçılığaqədərki dövrün məhsulu olan və həmin dövrün mifoloji sistemini əks etdirən … Oxumağa davam et

Dilçilik, Fəlsəfə, Mifologiya, Tarix, Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın